تبلیغات
فرش کاشان |تولید تکمیل و عرضه مستقیم فرش ماشینی - فرش 1500 شانه تراکم 4500
تولید و عرضه مستقیم ،فرش ماشینی ( شهر فرش )
به زودی اولین فرش 1500

 شانه تراکم 4500 توسط

 شرکت صنایع فرش کاشان

 کعرفی و عرضه خواهد شد .

در حال حاضر بالاترین تراکم و

 شانه 1200 با ترکم 3600

 میباشد .

فرش 1500 شانه 
تراکم 4500